संत का निंदक महाहत्यारा भजन हिन्दी मे लिरिक्स के साथ

संतकानिंदकमहाहत्यारासंतकानिंदकपरमेश्वरमारानिंदककीकभीपूजेनाआससंतकानिंदकसदाहोनिराशसतनामवाहेगुरु, सतनामवाहेगुरुसंतकानिंदकमहाअहंकारीसंतकानिंदकसदाहोविकारीसंतकेनिंदककीमतिहोमलिनसंतकानिंदकशोभासेहीनसतनामवाहेगुरु, सतनामवाहेगुरुसंतकानिंदकअंतरकाठोठाजैसेश्वासबिनमृतककीलोथासंतकानिंदकसर्पयोनिपावेसंतकानिंदकअजगरहोवेसतनामवाहेगुरु, सतनामवाहेगुरुसाधूकेसंगप्रभुलगेमीठासाधूकेसंगप्रभुसबमेदीठासाधूकेसंगमेंमिटेसबरोगनानकसाधूमेटेसंजोगसतनामवाहेगुरु, सतनामवाहेगुरु

Listen Audio 

You may also like...